ปฏิทินปฏิบัติงานสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์
Wednesday 20 September 20170 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
Events from 20 September 2017
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ (กบน.) ครั้งที่ 9/2560 (Wednesday, 27 September 2017)
 • Category : งานบริหารทั่วไป      From : 13:30   To : 16:30
  ครี้งที่ 9/2560 ...
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ (กบน.) ครั้งที่ 10/2560 (Wednesday, 25 October 2017)
 • Category : งานบริหารทั่วไป      From : 13:30   To : 16:30
  ครั้งที่ 10/2560 ...
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ (กบน.) ครั้งที่ 11/2560 (Wednesday, 22 November 2017)
 • Category : งานบริหารทั่วไป      From : 13:30   To : 16:30
  ครั้งที่ 11/2560 ...
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ (กบน.) ครั้งที่ 12/2560 (Wednesday, 27 December 2017)
 • Category : งานบริหารทั่วไป      From : 13:30   To : 16:30
  ครั้งที่ 12/2560 ...
   

  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่