ปฏิทินปฏิบัติงานสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์
Tuesday 19 June 20180 confirmed events for today
  Current Year   Current Month   Current Week   Today   Coming Events   Categories   Administration  
Events for day: Wednesday 27 September 2017     View week 39
13:30 - 16:30     การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะมนุษยศาสตร์ (กบน.) ครั้งที่ 9/2560
Category : งานบริหารทั่วไป
ครี้งที่ 9/2560

 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่