สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
Division of Japanese

ประวัติความเป็นมา

-อยู่ระหว่างดำเนินการ-


แนะนำหน่วยงาน

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น เปิดสอนระดับวิชาเอกโดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษา วรรณคดี และความเข้าใจในวัฒนธรรมจนสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ และเป็นแนวทางการศึกษาต่อหรือศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามสมควรแก่ เอกัตตภาพของแต่ละบุคคลโดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานสำหรับผู้ไม่เคยเรียนมาก่อน ทั้งนี้เปิดสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานในชั้นปีที่ 1 และตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 จะมีสายวิชาที่ให้เลือกศึกษาคือ สายภาษา สายวรรณคดี และสายญี่ปุ่นศึกษา ในชั้นปีที่ 4 จะเปิดสอนวิชาที่เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการนำไปประกอบอาชีพ และก่อนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาทุกคนจะต้องนำเสนอรายงานในสายวิชาที่ตนเลือก ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนในด้านการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเป็นสำคัญ


การเรียนการสอน

-อยู่ระหว่างดำเนินการ-


โอกาสในการทำงาน

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถไปประกอบอาชีพที่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่น เช่น ครูสอนภาษา ล่าม พนักงานบริษัท  มัคคุเทศก์  พนักงานโรงแรม พนักงานต้อนรับของบริษัทและโรงแรม งานฝ่ายต่างประเทศในกระทรวง ทบวง กรม และบริษัทเป็นต้น นอกจากนี้นักศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆ ยังสามารถเรียนเป็นวิชาโทและวิชาเลือกเสรี เพื่อนำความรู้ทางภาษาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพตามสาขาของตนได้ในระดับหนึ่ง


ติดต่อ

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-943247, 053-943248
หมายเลขโทรสาร : 053-943246-7 ต่อ 104
Facebook : https://www.facebook.com/jpncmu