งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

Educational Service and Student Quality Development Section

เว็บไซต์หลัก

ข่าวกิจกรรม


Read More

ประวัติความเป็นมา

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เป็น 1 ใน 5 หน่วยงานหลักสังกัดสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ โดยมีการแบ่งงานในสำนักงานส่วนงานวิชาการและสำนักงานส่วนงานอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งงานในสำนักงานส่วนงานวิชาการและสำนักงานส่วนงานอื่น ลงวันที่  16 กรกฎาคม 2553

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตั้งอยู่ที่ อาคาร HB 7 ชั้น 1 ห้อง HB 7101-7102 คณะมนุษยศาสตร์ เดิมสังกัดสำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์ เป็นที่รู้จักกันในนาม หน่วยระเบียน ในปี 2530 ได้เปลี่ยนชื่อ หน่วยงานเป็น งานบริการการศึกษาพร้อมกับมีการแต่งตั้งหัวหน้างานเพื่อรับผิดชอบดูแลกำกับงาน โดยมีอาจารย์อรพินท์ วิบูลสันติ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริการการศึกษาเป็นท่านแรก  ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการและประสานงานการบริหารงานวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของคณะมนุษยศาสตร์ โดยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ได้มอบหมายและมอบอำนาจให้รองคณบดี และ/หรือ ผู้ช่วยคณบดี เป็นผู้สั่งและปฏิบัติราชการแทนคณบดี ในงานฝ่ายวิชาการ 

ปณิธาน


วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นเป็นหน่วยงานที่มีพัฒนาการด้านการวิจัยสถาบัน เพื่อบริการข้อมูลที่สามารถบูรณาการสู่การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผล


พันธกิจ

             1. ให้บริการประสานงานเพื่อสนับสนุนงานจัดการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์โดยมุ่งเน้นคุณภาพเป็นสำคัญ
             2. ดำเนินการวิจัยพื้นฐานเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่การจัดการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์
             3. ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการในทุก ๆ ด้าน เพื่อรองรับการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ของคณะมนุษยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัตถุประสงค์


แนะนำหน่วยงานติดต่อ

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 


เบอร์โทรติดต่อ 

Tel. +66 53 943220, +66 53 943215, +66 53 943274 

Fax. +66 53 943220