ภาควิชาประวัติศาสตร์
Department of History

ประวัติความเป็นมา

-อยู่ระหว่างดำเนินการ-


แนะนำหน่วยงาน

 ในความรับรู้ของคนทั่วไปมองว่าวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่ไม่น่าสนใจและน่าเบื่อหน่ายอย่างยิ่ง เพราะเป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์ในอดีตที่ผู้ศึกษาต้องศึกษาและทำตามความเข้าใจด้วยการท่องจำเท่านั้น 
       แต่ในความเป็นจริงแล้ว วิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่เน้นการสร้างความเป็นเหตุเป็นผลให้กับผู้เรียน  เน้นการอธิบายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ อย่างซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนี้ วิชาประวัติศาสตร์จึงมิใช่เป็นวิชาที่ศึกษาแต่เรื่องในอดีตเพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยให้เข้าใจสังคมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นมรดกตกทอดของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา และยังช่วยให้มองเห็นแนวโน้มของความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ชัดเจนด้วย ขณะเดียวกันวิชาประวัติศาสตร์ยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของปัจจัยต่างๆ  ที่อยู่แวดล้อมตัวมนุษย์ได้เป็นอย่างดี  

       ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์จะช่วยพัฒนาวิธีคิด และทำให้มีความสามารถในการอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในชีวิตและสังคม สามารถวางแผน ตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       ในปัจจุบันนี้ วิชาประวัติศาสตร์ได้รับความสนใจจากวิชาการทั้งทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มากขึ้น  โดยพิจารณาเห็นว่าวิธีการและความรู้ทางประวัติศาสตร์มีส่วนช่วยให้การวิจัยทางสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์หลายสาขาทำได้โดยสะดวกและลึกซึ้งขึ้น ด้วยสำนึกในพันธกรณีที่มีต่อวงวิชาการเช่นนี้  สาขาวิชาประวัติศาสตร์จึงมีโครงการหลักสูตรมหาบัณฑิต ซึ่งเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2531 เป็นต้นมา


การเรียนการสอน

-อยู่ระหว่างดำเนินการ-


โอกาสในการทำงาน

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาทางประวัติศาสตร์สามารถออกไปทำงานด้านการวิจัย อาจารย์/ครู งานด้านหนังสือ งานพัฒนาชุมชน งานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว และงานในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เช่น สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงต่างประเทศ กรมศิลปากร เจ้าหน้าที่โครงการล้านนาคดีศึกษา เป็นต้น รวมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาในกิจการส่วนตัวด้วย เนื่องจากประวัติศาสตร์สามารถใช้เป็นพื้นฐานของทุกๆ อาชีพได้อย่างดี หากผู้ใช้รู้จักนำไปประยุกต์ได้อย่างถูกต้อง


ติดต่อ

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 5394 3243
หมายเลขโทรสาร : 0 5394 3243