สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์

- งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการและประสานงานการบริหารงานวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปอย่างมีระบบและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด โดยเริ่มตั้งแต่การแนะแนวการศึกษา การรับเข้าศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การจัดตารางสอน  ตารางสอบ  การลงทะเบียนกระบวนวิชา  การวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา การให้บริการงานด้านทะเบียนการศึกษาและรับรองสถานภาพนักศึกษา  การประสานการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาศึกษาทั่วไปคณะมนุษยศาสตร์  การจัดการห้องสมุด  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การสำเร็จการศึกษา   และการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์  ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  ทุนการศึกษา  กิจกรรมนักศึกษา  การสร้างความสัมพันธ์และติดต่อประสานงานระหว่างคณะมนุษยศาสตร์กับนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน  เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของคณะมนุษยศาสตร์และนักศึกษาเก่า  รวมทั้งงานอื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ